wtorek, 3 września 2013

PL:   Projekt Martwa Droga to inicjatywa poświęcona jednemu z najbardziej monstrualnych projektów Stalina: niedokończonej kolei-widmo, czyli Transpolarnej Magistrali Kolejowej, zwanej Martwą Drogą, a znajdującej się w okolicach koła podbiegunowego, w północnej Syberii.

Wyprawa Martwa Droga 1953-2013 to ekstremalna ekspedycja filmowo-badawcza do najbardziej niedostępnego odcinka Drogi Umarłych. We współpracy z New York University, magazynem Odkrywca, Instytutem Pamięci Narodowej, oraz Domem Spotkań z Historią, pragniemy "przenieść się w czasie i przestrzeni" do Syberii Stalina, aby zbadać i pokazać rozmach przedsięwzięć czasów stalinizmu.

Data wyprawy nie została wybrana przypadkowo: dokładnie 60 lat temu zmarł człowiek, który jednym pociągnięciem ołówka wysłał dziesiątki tysięcy ludzi w jedno z najbardziej niegościnnych miejsc na naszej planecie.

W bezkresnej tajdze Kraju Krasnojarskiego, na wysokości koła podbiegunowego, w zapomnieniu niszczeje ostatnia wielka budowa Stalina. Transpolarna Magistrala Kolejowa, zwana Drogą Umarłych, miała być triumfem techniki nad dziką przyrodą. Licząca ponad tysiąc kilometrów linia miała udowodnić, że Kraj Rad jest w stanie okiełznać niedostępną Syberię. Ambitne, nakreślone ręką Stalina plany zakończyły się katastrofą. Kolej nigdy nie powstała, a przy jej budowie zginęły tysiące więźniów Gułagu.

Celem wyprawy „Martwa Droga 2013“ jest odnalezienie i zbadanie łagrów na jednym z najbardziej niedostępnych odcinków opuszczonej linii kolejowej. Jednocześnie chcemy zanurzyć się w atmosferze północnej Syberii i na własne oczy ujrzeć unoszący się tam po dziś dzień cień stalinizmu.

Przed nami najsłabiej znany i najodleglejszy odcinek Magistrali, położony wzdłuż rzeki Turuchan. Liczy on około 110 km długości i, według naszych szacunków, znajduje się tam 11 obozów, które ostatnio widziano w 1953 r. Znajdują się tam doskonale zachowane obozy pracy przymusowej – baraki, zasieki z drutu kolczastego, wieżyczki strażnicze – tworzące, unikalny w skali Rosji, naturalny skansen Gułagu. Z tego też powodu, nasze przedsięwzięcie określamy jako ”archeologię epoki stalinowskiej”, „Stalinist archeology”. Miejsca te znajdują się z dala od ludzkich siedzib, na terenach pozbawionych jakiejkolwiek infrastruktury komunikacyjnej. Dlatego mamy szansę być pierwszymi badaczami, którzy dotrą w to zapomniane miejsce. W ramach przedsięwzięcia chcemy również poznać obyczaje miejscowych ludów, zamieszkujących ten jeden z najdzikszych obszarów na kuli ziemskiej.

W wyprawie biorą udział osoby zawodowo zajmujące się badaniami ustrojów totalitarnych oraz terenowymi badaniami historycznymi, a także osoby doświadczone w ekstremalnych wyprawach, fotografii, i filmowaniu.

Po przylocie do Krasnojarska popłyniemy rzeką Jenisej do leżącego w pobliżu koła podbiegunowego Turuchańska. Potem, helikopterem i łodziami, przedostaniemy się do punktu początkowego wyprawy – miejscowości Yanov Stan w Kraju Krasnojarskim. Podczas pierwszego etapu wyprawy, pieszo zagłębimy się w tajgę, szukając trzech zaginionych łagrów. Następnie, korzystając z motorówek, rozpoczniemy spływ rzeką Turuchan, szukając kolejnych obozów. Ekspedycję zakończymy w Turuchańsku, po ponad 250 km rzecznej przeprawie przez bezludne tereny Kraju Krasnojarskiego. W tym czasie będziemy zdani tylko na własne siły. Poważnym problemem mogą okazać się chmary krwiożerczych komarów i meszek, a także niedźwiedzie.

www.deadroad2013.com
Facebook 
----------------------------------------------------
ENThe Dead Road Expedition is an initiative dedicated to one of the most grandiose of Stalin's projects: an unfinished ghost-railroad, the Transpolar Mainline, commonly known as the Dead Road, and located above the Arctic Circle in northern Siberia.

Dead Road 1953-2013 is an extreme documentary-research expedition to the most remote part of the Road of Death. Together with New York University, Odkrywca magazine, the Institute of National Remembrance, and History Meeting House, our goal is to be "transported in time and space" to Stalin's Siberia, to research and explore the scope and magnitude of the undertakings of Stalinism.

The date of the expedition was not chosen at random: exactly 60 years ago, a man passed away, who with a single stroke of his pen, sent tens of thousands of people to one of the most inhospitable places on the planet.

In the endless taiga of Krasnoyarsk Krai, north of the Arctic Circle, the last great construction of Stalinism is quietly deteriorating. The Transpolar Mainline, known as the Dead Road, was supposed to be a triumph of technology over the nature's wilderness. Spanning over a thousand kilometers, the railroad was supposed to prove that the Union of the Soviets was able to tame the savage Siberia. Ambitious plans, drawn in Stalin's own hand, turned out to be a catastrophe. The railroad was never completed, while thousands of Gulag prisoners perished during the construction.

The goal of the documentary-research expedition Dead Road 2013 is to locate, map and describe the camps located in one of the remotest areas of the abandoned railroad. At the same time, we want to immerse ourselves in the atmosphere of northern Siberia, and personally experience the specter of Stalinism, haunting those lonesome areas to this very day.
We are about to face the least research and most outlying fragment of the Mainline, located along the Turukhan River. The segment is about 110 kilometers long, and according to our estimates, hosts 11 camps, last seen by a human eye in 1953. The complex contains some very well preserved forced labor camps - barracks, barbed wire fencing, watchtowers - therefore constituting one of a kind, open-air Gulag museum. That is why we call our expedition an experiment in "Stalinist archeology". The camps are located far away from any contemporary human settlements, in an area lacking in any actual infrastructure. That is why we are now presented with the opportunity to be the first researchers to reach this forbidden territory.

As a part of our expedition, we will also attempt to get to know the culture and customs of the native peoples populating nothern Krasnoyarsk Krai - one of the wildest, most unknown areas on the planet.

Our team includes people professionally engaged in the research of totalitarianisms and forced labor systems, field historians, as well as experienced extreme travelers, photographers and filmmakers.

After arriving in Krasnoyarsk, we will sail up the Yenisei to the town of Turukhansk, located around the Arctic Circle. Then, via a helicopter and possibly some boats, we will reach the starting point of the expedition - a village of Yanov Stan, centered around a local meteorological station. During the initial stage of the trip, we will hike the taiga, looking for the first three abandoned camps. Afterwards, traveling by motorboats, we will embark on navigating the Turukhan River, searching for the remaining lagers. We will complete our journey in Turukhan, after an over 250 kilometer boat cruise through the uninhabited regions of Krasnoyarsk Krai. Throughout the hike and cruise, we will be forced to count only on ourselves. We might have to face hordes of bloodthirsty flies and mosquitoes, as well as some bears.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz